• دوره های انگلیسی خبر و بازرگانی
  • 1396/03/20
  • 9:37 PM
  • دسته بندی رویداد : اسلاید ها

  برگزاری دوره های 

  1. آشنایی با اصطلاحات خبری و تکنیک های درک خبر (انگلیسی خبر)

  2. انگلیسی بازرگانی

  مدرس: استاد ابراهیمی

  شیوا