متن مقاله : Discovery | گروه : Listening

خروج

متن مقاله : Great White Shark | گروه : Listening

خروج

متن مقاله : Egyptology | گروه : Listening

خروج

متن مقاله : The Largest Galaxy in the Universe | گروه : Listening

خروج

متن مقاله : The Death of our universe | گروه : Listening

توضیح: هر دو فایل دانلود و سپس extract شود...

در صورتی که اسامی دو فایل یکسان نبود، اعدادی را که در اسامی هر فایل وجود دارد پاک کنید.

 

خروج

متن مقاله : Biology Cell Structure | گروه : Listening

Biology Cell Structure

خروج

متن مقاله : Listening tests for IELTS | گروه : Listening

خروج

متن مقاله : Lecture Topics | گروه : Listening

Send a 2-minute talk on the following topics.

Lecture Topics

1. Justic:    What do you think justic is?

2. Language:    Explain language as a communicative tool.

3. Memory:    What is your best and worst memory?

4. Personality:     Describe your own personality.

5. Revolution:    Which one is better?  Revolution or Evolution.

6. Science:      Do you think science has improved or worsened the quality of life?

7. Value:    What are three most important values in your life? elaborate upon them.

8. War:     Describe the effect of wars on the psyche of nations.

9. Zodiac:     Describe yourself according to your sign.

خروج