آخرین اخبار مؤسسه

Thomas EdisonI have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.

زبان آموزان برتر

سارا شکارچیان
  
سارا شکارچیان

دوره : PL05 | نمره : 99.5

سیدابوالفضل ابراهیمی گذار
  
سیدابوالفضل ابراهیمی گذار

دوره : PL04 | نمره : 99.5

علیرضا رمضانی فرد
  
علیرضا رمضانی فرد

دوره : PL08 | نمره : 99

عباس غفاری
  
عباس غفاری

دوره : PL13 | نمره : 99