آخرین اخبار مؤسسه

Michael John Bobak“All progress takes place outside the comfort zone.”

زبان آموزان برتر

هلیا احمدی
  
هلیا احمدی

دوره : PL08 | نمره : 9

بهار احمدزاده فرد
  
بهار احمدزاده فرد

دوره : PL15 | نمره : 9

سیدطاها/طه هاشمی نژاد
  
سیدطاها/طه هاشمی نژاد

دوره : PL14 | نمره : 9

ریحانه اسدی مقدم
  
ریحانه اسدی مقدم

دوره : PL11 | نمره : 8