آخرین اخبار مؤسسه

Nelson MandelaIf you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.”

زبان آموزان برتر

هلیا احمدی
  
هلیا احمدی

دوره : PL08 | نمره : 9

بهار احمدزاده فرد
  
بهار احمدزاده فرد

دوره : PL15 | نمره : 9

علیرضا روح الامین
  
علیرضا روح الامین

دوره : BL04 | نمره : 8

امیر رضا  جلوه دار
  
امیر رضا جلوه دار

دوره : PL15 | نمره : 8