آخرین اخبار مؤسسه

Thomas EdisonI have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.

زبان آموزان برتر

امیررضا پشتیبان
  
امیررضا پشتیبان

دوره : el 1 | نمره : 99

امیرحسین بالاخانی
  
امیرحسین بالاخانی

دوره : pl 14 | نمره : 99

ابراهیم کهفی
  
ابراهیم کهفی

دوره : EL 2 | نمره : 99

علی میرزایی
  
علی میرزایی

دوره : EL04 | نمره : 98